Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

SUNGRAF Topary 20 ýyldan gowrak grafit we uglerod materiallaryny öndürýär. 2008-nji ýylda resmi taýdan import we eksport kärlerini aldyk. Zawod Hytaýyň ingingdao şäherinde ýerleşýär, ol ýerde grafit çeşmelerine baý we ingingdao portuna ýakyn. demir ýoly we deňzi daşamak üçin örän amatly.
Häzirki wagtda. ýokary uglerod grafit çyzyklary, ýyllyk önümçilik kuwwaty 60000 tonnadan gowrak.

Önümlerimizde ýalpak grafit, ultra inçe grafit tozy, giňeldilip bilinýän grafit, amorf grafit, sintetiki grafit bar, Şeýle hem dürli görnüşli Grafitleşdirilen nebit koksyny, azotly gaýtadan işleýjini, grafit elektrodlaryny hödürleýäris. Bularyň hemmesi refrakter pudagynda giňden ulanyldy. materiallar senagaty, sürtülme materiallary senagaty, polat öndürmek, esasy, himiýa we batareýa.
SUNGRAF-yň köp sanly intellektual eýeçilik hukugy we giňişleýin gözleg we gözleg mümkinçilikleri bar we ISO9001: 2008 Hil Dolandyryş Ulgamyny berk ýerine ýetirýär. Önümli önümlerimiz we ygtybarly dolandyryşymyz has köp müşderini özüne çekdi. önümleri Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Taýwan.Etc ..
Karz, güýç we önümiň hiline esaslanyp, iň kanagatlanarly hyzmatdaşyňyz bolmaga çalyşýarys. Kompaniýamyza hoş geldiňiz!

Bazar tory

bannerNew

Bazar strategiýasynyň globallaşmagy bilen, maglumat esasly marketing ulgamy, ýokary netijeli we takyk bazar. SUNGRAF kompaniýasy elmydama müşderiler bilen eşitmek, jogap tölemek, soň bolsa müşderilere goşmaça hyzmatlar bermek üçin başlangyç görkezýär.

+
Hawa tejribe
Meýdany
%
Hil

Korporatiw jogapkärçilik

SUNGRAF, jogapkärçiliklerinden gelip çykýan grafit we uglerod pudagynda yzygiderli depginler bilen ösýär.SUNGRAF jemgyýet, işgärler we müşderiler üçin jogapkärdir we kärhananyň durnukly ösüşine düşünýär!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Müşderiler üçin jogapkärçilik:

"Ilki bilen müşderi we hyzmat ilki" ýörelgesine eýerýäris, müşderilere ähli taraplaýyn, şahsylaşdyrylan we hünär önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys we ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen müşderileriň ynamyny we wepalylygyny saklaýarys.

Işgärleriň jogapkärçiligi:

SUNGRAF işgärleriň öwrenilmegine we ýokarlandyrylmagyna, saglygy we abadançylygy goramaga möhüm ähmiýet berýär.Işgärlere SUNGRAF-da sylaglanmak we durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak üçin işgärlere sagdyn iş gurşawy we atmosfera berýäris.

Jemgyýet jogapkärçiligi:

Yhlasly kompaniýa hökmünde SUNGRAF hemişe jemgyýetdäki borçlaryny ýerine ýetirýär we Hytaýyň ykdysady ösüşine we sosial ösüşine goşant goşmagy maksat edinýär.

Zawodymyz

fa (1)
fa (2)
fa (3)
fa (4)
fa (5)

Global elektrik awtoulaglarynyň ösmegi bilen bazaryň elektrik batareýalaryna bolan islegi ep-esli artdy.Sungraf, adaty çig mal satýan kärhanalardan kem-kemden täze energiýa kompaniýasyna öwrüldi.2021-nji ýylyň ahyrynda SUNGRAF negatiw litiý-ion batareýa materiallaryny öndürmek bazasyny döretmäge maýa goýdy we önümleri esasan ýokary derejeli emeli grafit negatiw materiallar we tebigy grafit negatiw materiallardyr.Aşakda käbir önümçilik enjamlarynyň sergisi görkezilýär

Kärhana markasy

"SUNGRAF"

"Gün" günüň manysyny berýär

"Üzüm" grafit pudagyny aňladýar

Gün bilen Grafyň organiki utgaşmasy

SUNGRAF nyşany

Grafit we refrakter pudagynda gün ýaly şöhle saçýar

Gün bilen Grafyň organiki utgaşmasy

Bu SUNGRAF

Halkaralaşmak strategiýasy

Global bazar

Açyk şekil

Gün bilen Grafyň organiki utgaşmasy

SUNGRAF nyşany

"Tüýs ýürekden birleşiň we köp zähmet çekiň"

Bir ussatlyk bilen öňdebaryjy we innowasiýa ruhy topary

Sergi

sergi (4)
sergi (3)
sergi (2)
sergi (1)

Şahadatnama

Şahadatnama (4)
Şahadatnama (3)
Şahadatnama (2)
Şahadatnama (1)