Meşhur önümler

Dürli önümler bilen size iň oňat hilli önümler hödürlemegi makul bildik

Haryt amaly

Önümlerimiz ähli pudaklarda onuň aýratynlyklaryny görkezip biler
 • Metallurgiýa senagaty
 • elektronika pudagy
 • Ameangyn saklaýan senagat
 • Batareýa pudagy
 • Awtoulag pudagy
 • Mehanika pudagy
 • Jübi telefon pudagy
 • Ameangyn saklaýan senagat
 • w
  Grafit we beýleki hapa materiallar polat öndürmek pudagynda karburizator hökmünde ulanylyp bilner.Karburizasiýa, syýa, nebit koksy, metallurgiýa koksy we tebigy grafit ýaly köp uglerodly materiallary ulanýar.Dünýäde polat karburizator grafiti henizem toýun grafitiniň esasy ulanylyşlaryndan biridir. Grafit we grafitizasiýa Nebit koksy polat öndürmek pudagynda karburizator hökmünde ulanylyp bilner.Karburizasiýa, syýa, nebit koksy, metallurgiýa koksy we tebigy grafit ýaly köp uglerodly materiallary ulanýar.Dünýäde polat karburizator grafiti henizem toýun grafitiň esasy ulanyşlaryndan biridir.
 • ci
  Grafit elektrod, çotga, uglerod çeňňegi, uglerod turbasy, simap düzediji polo positiveitel elektrod, grafit gaz, telefon bölekleri, telewizion turba örtügi we ş.m. hökmünde giňden ulanylýar.Grafit elektrody dürli garyndy poladyň, demir ergininiň eremeginde iň köp ulanylýan, köp mukdarda grafit elektrodyny ulanar.Elektrik pudagynda ulanylýan grafit, adatça bölejikleriň ululygy we dereje talaplary has ýokarydyr.
 • fi
  SUNGRAF-yň giňeldilen grafiti ýalyn öçüriji senagatda giňden ulanylýar. Bu ýokary hilli grafitiň himiki bejergisi bilen öndürilýär, giňelip bilýän grafit çalt, güýçli gyzdyrylanda täsir edýär.Netijeli material, ýokary derejeli bitewilik derejesi bilen çeýe, gaty we ýylylyga we himiki çydamly liste gaýtadan gysylyp bilner.Giňeldilýän grafit, gurluş däl polimerlerde we örtüklerde işjeň, zarýad döredýän ýangyn saklaýjy hökmünde hem ulanylýar.
 • bi
  Lityum ion batareýasy ikinji derejeli batareýa ulgamy bolup, onda tersine salnyp we litiý ionlaryndan aýrylyp bilinýän iki dürli litiý goýlan birleşmeler degişlilikde polo positiveitel elektrod we otrisatel elektrod hökmünde ulanylýar.Zarýad berlende litiý ionlary polo positiveitel elektroddan aýrylýar we elektrolit we diafragma arkaly otrisatel elektroda ýerleşdirilýär.Beýleki tarapdan, akymda litiý ionlary otrisatel elektroddan bölünip aýrylýar, elektrolitden we diafragmadan geçýär we polo positiveitel elektroda ornaşýar.Lityum ion akkumulýatorynyň anody, guradylandan we togalanandan soň, mis folganyň iki gapdalynda pasta ýelimini deň derejede ýelmeşdirmek üçin anod işjeň maddany, baglaýjy we goşundylary garyşdyrmak arkaly ýasalýar.
 • si
  Tebigy grafit we sintetiki grafit sürtülme materiallarynyň her görnüşi üçin amatly, sürtülme materialy mehaniki enjamlary geçirmek we tormoz böleklerini öndürmek üçin ulanylýar, sürtülme materialy komponent materiallarynyň tormoz we geçiriş funksiýasyny ýerine ýetirmek üçin sürtülme hereketine esaslanýar, sürtülme materialy ýörite grafit poroşok sürtülme materialynyň taýýarlanyşynyň bir görnüşidir, çalgy we könelişme garşylygy bolan grafit tozy, sürtülme materialy ýörite grafit tozy we rezin, rezin, güýçlendirilen süýüm birleşmesini gaýtadan işlemek, sürtülme materialy birleşdirilen material, sürtülme materialy ýörite grafit tozy oýnap biler könelmegine garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, ýylylyk geçiriji, ýaglamak we ş.m.
 • ri
  Grafit köplenç maşyn pudagynda çalgy ýagy hökmünde ulanylýar.Ricaglaýjy ýag köplenç ýokary tizlikde, ýokary temperaturada, ýokary basyş şertlerinde ulanylyp bilinmez we grafit 200 ℃ 2000 ℃ temperaturada, şeýle hem ýokary ýagyş tizliginde (LOOM / s) ýag işlemezden ulanylyp bilinmez.Käbir enjamlary poslaýjy serişdäni daşamagyň köpüsi, porşen halkalaryndan, möhürlerden we podşipniklerden ýasalan grafit materiallaryndan giňden ulanylýar, işleýär, çalgy ýagyny goşmagyň zerurlygy ýok, grafit köp metal gaýtadan işlemek üçin gowy çalgydyr (sim çyzmak, turba çekmek).
 • ss
  Malylylyk geçiriji grafit sahypasy, ýylylygy iki tarapa deň derejede geçirýän, sarp edijiniň elektron önümleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak bilen ýylylyk çeşmesini we böleklerini goraýan täze ýylylyk geçiriji materialdyr.Malylylyk geçirijiliginiň özboluşly utgaşmasy termiki grafiti ýylylyk dolandyryş çözgütleri üçin ajaýyp material saýlamaga öwürýär.Malylylyk geçiriji grafit listi, uçarda 150-1500 W / MK aralygynda aşa ýokary ýylylyk geçirijiligine eýe.
 • e
  Magniý-uglerod kerpigi 1960-njy ýyllaryň ortalarynda magniý-uglerod zawodlarynyň biri hökmünde üstünlikli ösdürilýär ,;Magniý-uglerod kerpiçleri polat öndürmekde giňden ulanylýar, şonuň üçin grafitiň adaty ulanylyşyna öwrüldi.Alýumin-uglerod kerpiç, esasan, üznüksiz guýmak üçin, tekiz polat biletiň öz-özüni ýerleşdirýän turbageçirijisi, suwasty burun we nebit guýusy partlaýyş barreli we ş.m. üçin ulanylýar, grafit emele getirýän we oda çydamly gazanlar we umumy çüýlenýän, egrilen boýn çüýşesi, wilka we burun ýaly önümler, ýokary ýangyna garşylygy, pes ýylylyk giňelmegi, metalyň eremegi we eroziýa bilen durnukly, gowy termiki zarba durnuklylygy we ýokary temperaturada ajaýyp ýylylyk geçirijiligi bar , Şonuň üçin grafit we oňa degişli önümler metalyň göni eremeginde giňden ulanylýar.
 • 06 +
  Zawodymyz
 • 29 +
  Zawodymyz
 • 16,180 +
  Her ýyl onlaýn sergiler
 • 52 +
  Halkara sungat alyş-çalşygy
 • 360 +
  Panoramiki suwa çümdürmek tejribesi

biz kim

Önümlerimiz ähli pudaklarda onuň aýratynlyklaryny görkezip biler
 • Önümçilik ukyby

  Önümçilik ukyby

  Önümlere tebigy ýalpak grafit, giňeldilen grafit, ýokary arassa grafit, ýokary uglerodly grafit, sferik grafit, mikro poroşok grafit, emeli grafit, karburizasiýa serişdesi we ş.m. girýär, şol bir wagtyň özünde çuňňur gaýtadan işleýän önümçilik we satuw kärhanasydyr tebigy flake grafit, giňeldilen grafit ...
 • Önümçilik ukyby

  Önümçilik ukyby

  Önümlere tebigy ýalpak grafit, giňeldilen grafit, ýokary arassa grafit, ýokary uglerodly grafit, sferik grafit, mikro poroşok grafit, emeli grafit, karburizasiýa serişdesi we ş.m. girýär, şol bir wagtyň özünde çuňňur gaýtadan işleýän önümçilik we satuw kärhanasydyr tebigy flake grafit, giňeldilen grafit ...
 • Önümçilik ukyby

  Önümçilik ukyby

  Önümlere tebigy ýalpak grafit, giňeldilen grafit, ýokary arassa grafit, ýokary uglerodly grafit, sferik grafit, mikro poroşok grafit, emeli grafit, karburizasiýa serişdesi we ş.m. girýär, şol bir wagtyň özünde çuňňur gaýtadan işleýän önümçilik we satuw kärhanasydyr tebigy flake grafit, giňeldilen grafit ...

Biziň artykmaçlyklarymyz

Grafit we uglerod çözgüdi · Tehnologiýa · Innowasiýa · Hyzmat · Konsentraton

Kärhana habarlary

Senagatymyz we kärhananyň dinamikasy barada hakyky wagtda öwreniň

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..