Tebigy Flake Grafit bazary

1 natural Tebigy ýalpak grafitiň bazar ýagdaýyna syn

Üpjünçilik tarapy:

Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda, öňki ýyllaryň tejribesine görä, Heilongjiang welaýatynda Jixi we Luobei noýabr aýynyň ahyryndan aprel aýynyň başyna çenli möwsümleýin ýapyldy.Baýçuan ingingfunyň pikiriçe, Heilongjiang welaýatynyň Luobei sebiti, 2021-nji ýylyň ahyrynda daşky gurşawy goramak barlagynyň täsiri sebäpli ýapylmak we düzetmek tapgyrynda. Daşky gurşawy goramak düzedişleri birsydyrgyn dowam etse, Luobei sebitiniň aprel aýynyň başynda önümçilige täzeden başlamagyna garaşylýar. meýilleşdirildi.Jixi sebitinde kärhanalaryň köpüsi henizem ýapyk basgançakda, ýöne käbir kärhanalar başlangyç döwürde inwentarlary ätiýaçlandyrýarlar we eksport üçin az mukdarda inwentarlary bar.Olaryň arasynda diňe birnäçe kärhana adaty önümçiligi saklady we önümçiligi bes etmedi.Mart aýyndan soň käbir kärhanalar enjamlara hyzmat edip başladylar.Umuman aýdylanda, mart aýynyň ahyrynda Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda gurluşyk işlerine ýa-da kem-kemden köpelmegine garaşylýar.
Şandongda epidemiýa Şandongyň ingingdao şäherinde birden ýüze çykdy.Şolaryň arasynda Laixi şäherinde çynlakaý epidemiýa bar we ol ýapyldy.Flake grafit öndürýän kärhanalar esasan Laixi City we Pingdu City-de jemlenendir.Baýçuan ingingfunyň pikiriçe, häzirki wagtda epidemiýa sebäpli Laixi şäheri ýapyldy, flakit grafit öndürýän kärhanalar ýapyldy, logistika transporty petiklendi we sargyt yza süýşürildi.Pingdu şäheri epidemiýa täsir etmedi we şäherde ýalpak grafit kärhanalarynyň öndürilmegi adaty bir zat.

Talap tarapy:
Aşakdaky negatiw elektrod material bazarynyň önümçilik kuwwaty kem-kemden çykaryldy, bu flak grafitine bolan isleg üçin amatlydy.Kärhanalar, adatça, buýrugyň durnuklydygyny we islegiň gowydygyny görkezýärdiler.Çekişme bazarynda irki döwürdäki käbir ýerler Gyşky Olimpiýa oýunlaryna täsir etdi we başlamak çäkli boldy, bu bolsa grafit satyn almak islegini çäklendirýärdi.Flake grafit kärhanalary köplenç şertnama sargytlaryny ýerine ýetirýärler.Mart aýynda, Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň tamamlanmagy bilen, zawodlara bazar islegi gyzdy we gözleg tertibi ýokarlandy.

2 natural Tebigy ýalpak grafitiň bazar bahasy derňewi

Umuman aýdanyňda, flak grafitiniň bazar sitatasy başga we birneme bulaşyk.Flake grafitiň berk üpjünçiligi sebäpli bahasy ýokary derejede, kärhananyň sitatasy bolsa ýokary tarapda, şonuň üçin hakyky amal üçin ýer bar.Şolaryň arasynda ýokary baha çeşmesi - 195 we negatiw elektrod materiallary üçin flak grafitiň beýleki modelleri 6000 ýuandan / tonna ýetdi.11-nji martda Hytaýyň demirgazyk-gündogaryndaky tebigy flakit grafitiniň esasy kärhanalarynyň sitatasy: - 190 bahasy 3800-4000 ýuana / ton- 194 bahasy: 5200-6000 ýuana / ton- 195 bahasy: 5200-6000 ýuan / tonna.Şandongdaky tebigy ýalpak grafitiň esasy kärhanalarynyň sitatasy: - 190 bahasy 3800-4000 ýuana / tonna - 194 bahasy: 5000-5500 ýuana / tonna - 195 bahasy 5500-6200 ýuana / tonna.

3 natural Tebigy ýalpak grafit bazarynyň geljekdäki çaklamasy

Umuman aýdanyňda, flak grafitiniň ýokary bahasyny goldaýan flak grafit bazary bilen üpjünçilik güýçlenýär.Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda önümçiligiň täzeden başlamagy we Şandongdaky epidemiýa gözegçilik edilmegi bilen flak grafit bilen üpjünçilik ep-esli gowulaşar.Negativearamaz elektrod materiallaryna we aşaky akymdaky refrakterlere bolan isleg gowy, esasanam otrisatel elektrod material bazarynda önümçilik kuwwatynyň üznüksiz çykarylmagy flak grafitine bolan isleg üçin gowy.Flake grafitiň bahasynyň 200 ýuana / tonna ýokarlanmagyna garaşylýar.


Iş wagty: Mart-14-2022